Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Nadzoru i Katastru

Ewelina Kułakowska
Kierownik Oddziału Nadzoru i Katastru
pok. 803
Delegatura w Siedlcach
Tel. 25 644-81-85
e-mail: ekulakowska@mazowieckie.pl

Tel. 22 695-79-57

 

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Nadzoru i Katastru należy realizacja zadań Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru wykonywanych w ramach inspekcji geodezyjnej i kartograficznej

w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:

a) prawidłowości prowadzenia powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

c) zakładania osnów szczegółowych,

d) przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

e) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

2) rozpatrywanie interwencji na działanie przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;

3) przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego i członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

4) prowadzenie spraw związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

5) sporządzanie wniosków do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

6) koordynowanie zadań dotyczących opiniowania projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej;

7) współdziałanie i udział w kontrolach prowadzonych prez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru;

8) prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

9) prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

10) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

11) współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;

12) prowadzenie postępowań dotyczących wydawania dzienników praktyki zawodowej osobom ubiegającym się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i  kartografii oraz prowadzenie rejestru wydanych dzienników;

13) obsługa organizacyjna przy przyjmowaniu interesantów w sprawach interwencji. skarg, wniosków i petycji.

Podziel / Share
10.05.2018, Ilość wejść: 14742, Rejestr zmian
do góry