Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Geodezji i Kontroli

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Geodezji i Kontroli należy realizacja zadań Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru wykonywanych w ramach inspekcji geodezyjnej i kartograficznej w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:

a) prawidłowości prowadzenia powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie,

- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:5000, o których mowa w Prawie geodezyjnym i kartograficznym,

- wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,

- analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych,

- monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;

b) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

c) zakładania osnów szczegółowych,

d) przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

e) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych, dotyczących w szczególności:

a) ewidencji gruntów i budynków, w tym nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, udostępniania dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej lub udzielenia informacji o sposobie użytkowania lokali,

b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

c) odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych,

d) wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty,

f) nakładania kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej warunkami lub udostępnianie materiałów wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim;

3) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania określone w przepisach dotyczących prawa geodezyjnego i kartograficznego;

5) rozpatrywanie interwencji na działanie przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;

6) sporządzanie wniosków do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

7) planowanie działań kontrolnych w trybie i zakresie zgodnym z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz z przepisami o kontroli w administracji rządowej;

8) opracowanie projektu rocznego planu kontroli Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru;

9) koordynowanie kontroli prowadzonych przez inspekcję geodezyjną i kartograficzną i opracowywanie dokumentacji związanej z działalnością kontrolną;

10) opiniowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej;

11) kontrolowanie spełniania wymagań kwalifikacyjnych przez geodetów powiatowych, gminnych oraz innych osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;

12) kontrolowanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:

a) prawidłowości i sposobu załatwiania skarg i wniosków,

b) prawidłowości i sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych;

13) kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne dotyczące w szczególności:

a) zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

b) przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

c) przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii,

d) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

14) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju i organami kontroli państwowych w zakresie właściwości nadzoru;

15)współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań w ramach sprawowanego nadzoru;

16) współudział w prowadzeniu szkoleń i instruktażu dla pracowników organów administracji geodezyjnej i kartograficznej z zakresu realizowanych zadań;

17) opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.

2. Do zakresu działania Oddziału Geodezji i Kontroli należy ponadto realizacja zadań dotyczących:

1) prowadzenia postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych , dotyczących scaleń i wymiany gruntów;

2) przygotowywania projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawach, o których mowa w pkt 1;

3) rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie scaleń i wymiany gruntów;

4) opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.

do góry