Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Analiz i Zasobu

Witold Halwic
Kierownik Oddziału Analiz i Zasobu
pok. 311
Tel. 22 695-79-59
Tel. 22 695-79-58
e-mail: whalwic@mazowieckie.pl

 

Tel. 22 695-79-46
Tel. 48 362-04-16
Tel. 48 362-02-40

 

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Analiz i Zasobu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw nadzoru odnoszącego się do wykorzystywania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące:

a) zadań z zakresu geodezji i kartografii zlecanych i realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

b) prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa;

2) monitorowanie wydatkowania innych środków, niż dotacji budżetowej, na zadania dotyczące geodezji kartografii, realizowanych jako zdania z zakresu administracji rządowej;

3) prowadzenie spraw dotyczących zadań z zakresu geodezji i kartografii zlecanych przez wydział;

4) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych związanych z refundowaniem spółdzielniom kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych, dotyczących postępowań w sprawie refundowania spółdzielniom mieszkaniowym kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych oraz dokonywanie merytorycznej oceny zasadności wykonania prac geodezyjnych;

5) prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad wykorzystaniem środków unijnych na realizację prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego,

6) opracowanie danych zbieranych z jednostek samorządu terytorialnego dotyczących Statystyki Publicznej:

a) coroczne sprawozdania o mapie zasadniczej i aktualizacji, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji, szczegółowej osnowie geodezyjnej,

b) sprawozdanie z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa we współpracy z powiatami, samorządem województwa i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

c) sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych we współpracy z powiatami, samorządem województwa i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

7) planowanie elementów budżetu państwa - opracowywanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków w granicach kwot wynikających z ustawy budżetowej, w tym sporządzanie danych planistycznych do ustawy budżetowej;

8) planowanie budżetu zadaniowego - sprawozdanie w układzie zadaniowym, Wieloletni Plan Finansowy Państwa - plan wydatków dotacji w układzie zadaniowym (według katalogu funkcji) - plan budżetu w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem (część opisowa);

9) ocena i opiniowanie (zgodność z planem rzeczowym) wniosków jednostek samorządu terytorialnego dotyczących przekazywania dotacji na zrealizowane i odebrane prace geodezyjne i kartograficzne;

10) prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem obszaru i granic strefy ochronnej Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i  Męczeństwa w Treblince;

11) zapewnienie dostępu do danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym do realizacji zadań publicznych nałożonych na Wojewodę;

12) opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych zadań;

13) wspóldziałanie i udział w kontrolach prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru;

14) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych ewidencji gruntów i budynków dla tworzenia ewidencji gospodarstw rolnych i kontroli wniosków powierzchniowych składanych przez producentów rolnych;

15) wyrażanie opinii na wniosek starosty o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Podziel / Share
10.05.2018, Ilość wejść: 14091, Rejestr zmian
do góry