Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Wydział Geodezji / Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
koordynator prac wydziału
Sebastian Bała

 sbala@mazowieckie.pl


 Sekretariat – pokój nr 314
 tel. 22 695 79 21
 fax. 22 695 79 31
 wg@mazowieckie.pl

 

 

plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

Godziny przyjęć obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków przez MWINGiK: poniedziałek  8:00 - 16:00

 

 

Zadania Wydziału Geodezji:

 • prowadzenie spraw nadzoru wykorzystywania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu urządzeń rolnych oraz prac 
  geodezyjnych i kartograficznych zlecanych i realizowanych przez starostów i marszałka województwa;
 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących:
 tworzenia, łączenia, dzielenia i ustalania granic gmin i powiatów,
 nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic,
 ustalania i zmiany nazw gmin i powiatów oraz siedzib ich władz,
 ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;
 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, związanych z refundacją kosztów uzasadnionych prac 
  geodezyjnych poniesionych przez spółdzielnie mieszkaniowe;
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych 
  do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku 
  porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);
 • prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem obszaru i granic strefy ochronnej Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone 
  Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących scaleń i wymiany gruntów 
  oraz prowadzenie postępowań sądowoadministracyjnych, z zastrzeżeniem § 17 pkt 8.

Zadania Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:
 • sprawowanie nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • realizacja kontroli działalności:
 organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, 
 przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych wykonujących prace geodezyjne lub kartograficzne;
 • kontrolowanie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami dotyczącymi geodezji i kartografii;
 • kontrolowanie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • kierowanie wniosków do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących 
  samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • wyrażanie opinii na wniosek starosty o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań na podstawie przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz prowadzenie postępowań 
  sądowoadministracyjnych, z zastrzeżeniem § 17 pkt 8, dotyczących między innymi:
 ewidencji gruntów i budynków,
 gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez   
  wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, udostępniania   
  dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej lub udzielania informacji o sposobie użytkowania lokali, 
 wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty,
 nakładania kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub   
  niezgodnie z jej warunkami lub udostępnianie materiałów wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim;
 • opiniowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 
  i wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 • współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie nadzorowanych zadań;
 • współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;
 • współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych ewidencji gruntów 
  i budynków oraz ewidencji gospodarstw rolnych;
 • prowadzenie rejestru i wydawanie dzienników praktyki zawodowej osobom ubiegającym się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • wnioskowanie do Wojewody o powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego i członków wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej dla osób wykonujących 
  samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prowadzenie spraw związanych z obsługą komisji.
Podziel / Share
08.03.2018, Ilość wejść: 77275, Rejestr zmian
do góry