Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Wydział Finansów i Budżetu

Dyrektor 
Marta Niedzielska
 mniedzielska@mazowieckie.pl

 

Sekretariat dysponenta I stopnia - pokój 229
     tel. 22 695 63 58
      fax. 22 695 63 60
       wf@mazowieckie.pl

 

           plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście "C" , piętro II             
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

 

Do zakresu działania Wydziału Finansów należy, w szczególności:

 • realizacja zadań dotyczących budżetu Wojewody w tym: 
   opracowywanie, w układzie tradycyjnym i zadaniowym, projektu budżetu Wojewody w zakresie dochodów i wydatków, 
   opracowywanie planów finansowych budżetu Wojewody w zakresie środków europejskich, 
   koordynacja prac związanych z opracowaniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, 
   analiza i opracowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, pomocy EFTA i budżetu państwa, 
   przygotowywanie projektów zmian w budżecie w ramach uprawnień przysługujących Wojewodzie, 
   dokonywanie okresowych ocen wykonania dochodów i wydatków przez podległe jednostki organizacyjne wykonujące budżet Wojewody, 
   nadzór nad dysponentami II i III stopnia w zakresie wykonywania budżetu oraz analiza efektywności wykonania budżetu Wojewody, 
   opiniowanie projektów aktów prawnych i projektów dokumentów z których wynikają skutki finansowe dla budżetu Wojewody, 
   dokonywanie podziału na poszczególne jednostki organizacyjne, ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetowych wynikających z projektu/budżetu,   w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi, 
   nadzorowanie sprawozdawczości zbiorczej z wykonania budżetu Wojewody sporządzanej przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie,
   prowadzenie spraw związanych z realizacją zobowiązań Skarbu Państwa – Wojewody, w szczególności wynikających z prawomocnych wyroków sądowych, 
   prowadzenie spraw związanych ze zwrotem należnych wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego,
   sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej z wykonania budżetu Wojewody w budżecie tradycyjnym i zadaniowym, 
   nadzór nad prawidłową realizacją budżetu;
 • realizacja zadań dotyczących finansów publicznych, w tym:
   prowadzenie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi, spraw związanych z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,   realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
   przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego informacji o przewidywanych w budżecie Wojewody kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań   z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
   wnioskowanie w sprawach przeprowadzenia kontroli dotyczących wykonywania budżetu w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie oraz jednostkach   realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
   prowadzenie rachunkowości z zakresu realizacji budżetu Wojewody oraz sporządzanie sprawozdawczości,
   ewidencjonowanie i kontrola rachunkowa dochodów budżetu państwa przekazywanych na rachunek dysponenta głównego,
   prowadzenie spraw związanych z realizacją należności Skarbu Państwa,
   obsługa finansowo – księgowa środków funduszy europejskich,
   obsługa systemu informatycznego TREZOR w zakresie planów finansowych, przekazywania środków budżetowych i realizacji budżetu,
   przygotowywanie decyzji w I instancji w sprawie środków budżetowych z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji celowych,
   obsługa finansowo-księgowa Funduszu Skarbu Państwa, 
 • realizacja zadań związanych z instytucjami finansowymi, w tym:
   współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Kontroli Skarbowej, Izbą Skarbową i urzędami skarbowymi,
   prowadzenie rozliczeń z właściwymi oddziałami Narodowego Banku Polskiego oraz innymi bankami w zakresie obsługi budżetu Wojewody;
 • prowadzenie windykacji należności budżetowych w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z umarzaniem, odraczaniem terminów płatności lub rozkładaniem na raty spłaty należności budżetowych, do których mają zastosowanie odpowiednie przepisy w zakresie finansów publicznych i ordynacji podatkowej oraz przygotowywanie projektów decyzji i oświadczeń woli Wojewody w tym zakresie;
Podziel / Share
30.01.2019, Ilość wejść: 78691, Rejestr zmian
do góry