Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

BIP

Do zakresu działania Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej należy:

1) realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przez:
a) organizowanie i nadzór nad wykonywaniem zadań obronnych przez Urząd, rządową administrację zespoloną i niezespoloną administrację rządową, samorząd terytorialny oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne na terenie województwa,
b) koordynowanie, planowanie, opracowywanie i aktualizację dokumentacji dotyczącej:
- pozamilitarnych przygotowań obronnych,
- operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach kryzysu i wojny,
- programowania obronnego,
- stanowisk kierowania, w tym utrzymywanie w gotowości głównego i zapasowego stanowiska kierowania Wojewody,
- organizacji Urzędu na czas wojny,
- przemieszczania Urzędu na zapasowe stanowisko kierowania,
- organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru,
- służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
- zadań wynikających z zobowiązań sojuszniczych, a w szczególności dotyczących współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz wsparcia państwa gospodarza (HNS) w zakresie pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie województwa,
c) przedstawianie propozycji związanych z reklamowaniem od pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
d) realizację zadań związanych z przygotowaniem transportu samochodowego, infrastruktury drogowej oraz osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych na potrzeby obronne państwa,
e) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań obrony cywilnej w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa,
f) nadzór nad organizacją, przygotowaniem i utrzymaniem budowli ochronnych,
g) opracowywanie i aktualizację Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej;
2) realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców
3) realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o ochronie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
4) realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o militaryzacji jednostek organizacyjnych realizujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa,
5) realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o planowaniu, finansowaniu oraz kontroli wykonywania zadań obronnych,
6) realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o nakładaniu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, w szczególności przez:
a) rozpatrywanie odwołań od decyzji wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) w przedmiocie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony i wydawanie decyzji w tym zakresie,
b) koordynowanie działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na obszarze województwa mazowieckiego,
c) prowadzenie zbiorczych wykazów świadczeń osobistych i rzeczowych na obszarze województwa;
7) realizacja zadań Wojewody określonych w przepisach o szkoleniu obronnym
8) realizacja zadań obrony cywilnej określonych w przepisach dotyczących szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, w szczególności przez:
a) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w województwie,
b) organizowanie, nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań obrony cywilnej przez Urząd, rządową administrację zespoloną i niezespoloną administrację rządową, samorząd terytorialny oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne na terenie województwa,
c) opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu obrony cywilnej oraz uzgadnianie powiatowych planów obrony cywilnej,
d) tworzenie, ewidencjonowanie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
e) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
f) współdziałanie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
g) planowanie i realizacja szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej w województwie,
h) koordynowanie przedsięwzięć dotyczących zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
i) koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
j) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
k) nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
l) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno–epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
m) prowadzenie ewidencji społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie województwa, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
n) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
o) inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej,
p) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
q) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
r) ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
s) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
9) realizacja zadań związanych z tworzeniem stref niebezpieczeństwa na podstawie przepisów o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
10) nadzór nad organizacją i przebiegiem doręczania kart powołania do służby wojskowej w trybie natychmiastowym na terenie województwa;
11) planowanie i koordynowanie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz planowanie wykorzystania rezerw strategicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
12) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem medalu „Za zasługi dla obronności kraju”;
13) opracowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych;
14) przygotowanie i uaktualnianie planu wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie;
15) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki, w tym uzgadnianie planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła oraz udział w realizacji zadań podejmowanych w sytuacjach wymagających wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych i w dostarczaniu ciepła;

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 22797, Rejestr zmian
do góry