Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych

BIP

Treść

Do zakresu działania Oddziału Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych należy :

1) realizacja zadań wynikających z pomocy państwa dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w szczególności przez:
a) powoływanie komisji, weryfikację jej prac i opiekę merytoryczno–formalną w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną,
b) potwierdzanie wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi producentom rolnym w celu umożliwienia im ubiegania się o różne formy pomocy państwa;
2) realizacja zadań określonych w przepisach o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej, z wyłączeniem obsługi i kontroli finansowej;
3) realizacja zadań związanych z Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” oraz Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w szczególności przez:
a) przygotowywanie, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, materiałów planistycznych dotyczących budżetu na kolejny rok budżetowy,
b) przyjmowanie i weryfikowanie zapotrzebowań na środki finansowe,
c) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o płatności,
d) przekazywanie do Wydziału Finansów i Budżetu w Urzędzie zapotrzebowań;
4) przeprowadzania kontroli planowanych i doraźnych w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie uzyskanych dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej;
5) koordynacja i prowadzenie działań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności przez:
a) działania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej,
b) działania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym ziemi oraz usuwania ich skutków,
c) sporządzanie umów o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa;
6) realizacja zadań związanych z wypłatą odszkodowań ze środków budżetu państwa przez Zarząd Województwa Mazowieckiego za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, w szczególności przez:
a) przyjmowanie i weryfikowanie pod względem formalnym wniosków o wypłatę odszkodowań oraz wniosków o opłacenie operatów szacunkowych,
b) przekazywanie do Wydziału Finansów i Budżetu w Urzędzie pozytywnie zaopiniowanych wniosków,
c) nadzór nad prawidłowością wydatkowania dotacji;

Podziel / Share
30.11.2012, Ilość wejść: 22467, Rejestr zmian
do góry