Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Gospodarki Wodnej

BIP

Do zakresu działania Oddziału Gospodarki Wodnej należy:

1) współpraca z ministerstwami, instytucjami i organizacjami społecznymi zaangażowanymi w realizację zadań związanych z gospodarką wodną;
2) realizacja zadań związanych z opracowaniem i wdrażaniem strategicznych dokumentów z zakresu gospodarki wodnej:
a) opiniowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego,
b) uzgadnianie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,
c) uzgadnianie planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
d) uzgadnianie planów przeciwdziałania skutkom suszy,
e) opiniowanie planu gospodarowania wodami;
3) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa powodziowego wynikających z ustawy - Prawo wodne oraz przepisów odrębnych:
a) koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie województwa,
b) udział w wizjach terenowych w zakresie bezpieczeństwa powodziowego oraz przeglądach okresowych urządzeń wodnych;
4) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie określonym ustawą – Prawo wodne, w szczególności przez:
a) opiniowanie wniosków wraz z dokumentacją dotyczącą ustanowienia stref ochronnych ujęć wody,
b) przeprowadzanie wizji terenowych wspomagających ustanawianie stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych wód podziemnych,
c) ustanawianie stref ochronnych ujęć wody,
d) ustanawianie obszarów ochronnych wód śródlądowych,
e) przeprowadzanie kontroli oznaczeń ustanowionych stref ochronnych,
f) przyjmowanie planów utrzymania wód,
g) ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich;
5) realizacja zadań w zakresie pomocy finansowej z budżetu państwa dla spółek wodnych, w szczególności przez:
a) przygotowanie wniosku do ministra właściwego do spraw rolnictwa, w celu pozyskania środków z rezerwy celowej,
b) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem, wykorzystaniem i rozliczaniem środków finansowych z budżetu państwa pochodzących z rezerwy celowej będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw rolnictwa, przeznaczonych na dotacje dla spółek wodnych i związków spółek wodnych, realizujących zadania w zakresie utrzymania oraz eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, w tym:
- weryfikacja wniosków o przyznanie dotacji,
- przygotowywanie podziału dotacji,
- przygotowywanie obwieszczenia Wojewody w sprawie wykazu spółek, którym przyznano dotację,
- przygotowywanie oraz zawieranie umów i aneksów dotyczących finansowania zadań w zakresie utrzymania oraz eksploatacji urządzeń melioracji wodnych,
- weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej spółek wodnych i związków spółek wodnych, w zakresie realizacji zadań wynikających z zapisów umów,
- prowadzenie rejestrów i zbiorów danych w zakresie udzielonych i rozliczonych dotacji spółkom wodnym i związkom spółek wodnych;    
6) nadzór nad związkami spółek wodnych, w szczególności przez:
a) weryfikację uchwał organów związku spółek wodnych w zakresie zgodności z prawem i statutem związku spółek wodnych,
b) weryfikację statutu związku spółek wodnych w zakresie zgodności z prawem,
c) przygotowywanie decyzji zatwierdzającej statut związku spółek wodnych,
d) prowadzenie rejestru zatwierdzonych uchwał oraz statutów związków spółek wodnych,
e) udział w walnych zgromadzeniach związków spółek wodnych;
7) prowadzenie rejestrów i zbiorów danych w zakresie stref ochronnych oraz obszarów ochronnych;
8) realizacja zadań związanych z edukacją przeciwpowodziową dzieci i młodzieży, w szczególności przez:
a) uzgadnianie i realizacja zadań w zakresie edukacji przeciwpowodziowej dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, będących w gestii Urzędu,
b) przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
c) przeprowadzanie wizji lokalnych prowadzonych zajęć związanych z edukacją przeciwpowodziową  w placówkach oświatowych z terenu województwa w celu oceny poprawności realizacji zadania ,
d) weryfikacja rozliczenia końcowego przekazanego przez Wykonawcę w związku z zrealizowanym zadaniem,
e) przygotowywanie rozliczeń finansowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Podziel / Share
05.08.2011, Ilość wejść: 15105, Rejestr zmian
do góry