Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji

BIP

Do zakresu działania Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji należy:

1) realizacja zadań wynikających z zapisów rządowych programów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym:
a) koordynacja zadań wynikających z zapisów Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka, zwanego dalej „Programem”,
b) przygotowywanie planu pracy Wojewódzkiego Zespołu do spraw Programu oraz organizowanie posiedzeń Zespołu,
c) opracowywanie sprawozdań kwartalnych i rocznych dotyczących realizacji Programu,
d) realizacja zadań związanych z dofinansowywaniem w ramach dotacji celowych, podmiotów realizujących projekty w ramach Programu,
e) kontrola wykorzystania dotacji celowych przez podmioty realizujące projekty w ramach Programu,
f) współpraca z właściwymi organami rządowej administracji zespolonej i niezespolonej administracji rządowej oraz samorządem terytorialnym w zakresie realizacji innych programów dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa;
2) dokonywanie ocen zagrożeń, stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa, w tym:
a) analizowanie danych z terenu województwa z zakresu obejmującego bezpieczeństwo i porządek publiczny ze szczególnym uwzględnieniem danych statystycznych na temat skali zagrożeń w województwie i opracowywanie na ich podstawie odpowiednich raportów,
b) realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współpraca w tym zakresie z Pełnomocnikiem Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
c) realizacja zadań związanych z bieżącą obsługą debat społecznych Wojewody dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców województwa,
d) współpraca z powiatowymi komisjami bezpieczeństwa, w tym udział w posiedzeniach tych Komisji oraz zbieranie i analizowanie wniosków z tych posiedzeń,
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego w zakresie Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości;
3) realizacja zadań z zakresu koordynacji i kontroli nad Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym, w tym:
a) określanie propozycji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego na terenie województwa, w celu zapewnienia Wojewodzie koordynacji jego funkcjonowania,
b) przygotowywanie propozycji zakresu koordynacji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego na obszarze gminy,
c) prowadzenie rejestru jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na obszarze województwa,
d) monitorowanie, zbieranie danych dotyczących jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej będących w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego;
4) realizacja zadań z zakresu nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi), w tym:
a) koordynacja zadań związanych z nadzorem Wojewody nad strażami gminnymi (miejskimi) na terenie województwa,
b) opracowywanie sprawozdań z ewidencji straży gminnych (miejskich) w zakresie etatów, wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz pojazdów na terenie województwa,
c) opracowywanie planu kontroli okresowych straży gminnych (miejskich) na dany rok kalendarzowy na terenie województwa,
d) koordynacja działalności kontrolnej w zakresie okresowych i doraźnych kontroli straży gminnych (miejskich),
e) realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem skarg na funkcjonowanie straży gminnych (miejskich),
f) przygotowywanie rocznej oceny wyników kontroli straży gminnych (miejskich) na terenie województwa,
g) realizacja zadań związanych z Programem standaryzacji i certyfikowania straży gminnych i miejskich;
5) realizacja zadań związanych z obowiązkową ochroną obszarów, obiektów i urządzeń, w tym:
a) prowadzenie ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne na terenie województwa,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie umieszczenia poszczególnych obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w drodze decyzji administracyjnych, opracowywanie i wydawanie decyzji  w tym zakresie,
c) realizacja zadań Wojewody wynikających z przepisów o działaniach antyterrorystycznych, dotyczących umieszczenia obiektów wchodzących w skład infrastruktury krytycznej w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa;
6) realizacja zadań w zakresie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w tym:
a) realizacja zadań Wojewody związanych z przeprowadzeniem procedur sprawdzających przygotowanie właściwych decyzji w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie pozwolenia na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
b) kontrola z udziałem przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie nabywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przez przedsiębiorców posiadających pozwolenie wydane przez Wojewodę,
c) prowadzenie rejestru firm posiadających koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz firm sprowadzających materiały wybuchowe z zagranicy lub je przemieszczających;
7) realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych, w tym:
a) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Wojewody w sprawie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe,
b) prowadzenie ewidencji obiektów, na których utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe,
c) kontrola z udziałem przedstawicieli Policji, parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zainstalowanych na stadionie, w obiekcie lub na terenie umieszczonym w wykazie Wojewody,
d) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Wojewody w sprawie zakazu organizowania imprez masowych z udziału publiczności,
e) udział w roli obserwatora Wojewody na meczach podwyższonego ryzyka organizowanych na stadionach województwa,
f) koordynowanie i organizowanie posiedzeń Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw bezpieczeństwa imprez masowych;
8) realizacja zadań z zakresu nadzoru nad Centrami Powiadamiania Ratunkowego, w tym:
a) realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem telefonu alarmowego 112,
b) prowadzenie spraw związanych z przejęciem przez centra powiadamiania ratunkowego obsługi telefonów alarmowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego;
9) koordynowanie spraw dotyczących szkoleń wewnętrznych;
10) prowadzenie rejestru wydziałowego wydawanych upoważnień do kontroli;
11) realizacja zadań dotyczących obsługi administracyjnej i organizacyjnej wydziału, w tym zapewnienie obsługi sekretariatu wydziału;
12) prowadzenie i nadzór nad gospodarką transportową, planowanie i koordynacja wyjazdów, nadzór nad czasem pracy kierowcy oraz prawidłowością prowadzenia kart drogowych, zgodnie z procedurą;
13) realizacja zadań w zakresie planowania i wykonania rocznego i wieloletniego planu budżetowego wydziału w układzie tradycyjnym oraz budżetu zadaniowego;
14) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu wydziału w układzie tradycyjnym i budżetu zadaniowego;
15) prowadzenie bieżących rozliczeń finansowych, w tym rozliczanie faktur za wykonane usługi i zakupy;
16) przygotowywanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z planem zakupów.

Podziel / Share
03.02.2010, Ilość wejść: 15435, Rejestr zmian
do góry