Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Siedlce

Kierownik DelegaturySamodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi
Anna Kaszuba
Delegatura w Siedlcachul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
Godziny pracy: od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku 
 Wydział Spraw Obywatelskich 25 644 71 64, 25 644 71 65
 Godziny pracy: od 10:00 do 18:00 poniedziałki
8:00 do 16:00 od wtorku do piątku 

 

 

 

 

 

Sekretariat Delegatury - pok. nr 805    

VIII piętro

tel. 25 644 32 84
fax. 25 644 82 34

 

Zadania Delegatury:
 • reprezentowanie Wojewody Mazowieckiego na terenie działania delegatury
 • nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy  samopomocy, powiatowe urzędy pracy
 • prowadzenia postępowań administracyjnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek, takich jak: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszeń wykonania robót budowlanych, rozpatrywania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania postanowień o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno –budowlanych, wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wygaszania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • prowadzenie spraw paszportowych
 • współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych
 • dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 • potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP
 • wydawanie dokumentów cudzoziemcom w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców
 • przyjmowanie wniosków związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 • kontrola jednostek samorządu terytorialnego
 • kontrola podmiotów leczniczych
 • kontrola finansowa
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków przy zastosowaniu kryterium legalności
 • przyjmowanie korespondencji urzędowej
 • przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w zakresie procedury ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym

 

Biura/Wydziały:

 • Biuro Wojewody  tel. 25 644-32-84

 • Biuro Kadr i Obsługi Prawnej ( Archiwum Kancelaria)  tel.  25 644-62-34

 • Biuro Obsługi Urzędu  tel. 25 644-81-73

 • Wydział Geodezji - Oddział Geodezji i Kontroli  tel. 25 644-81-85, 25 644-71-66                                   

 • Wydział Infrastruktury  tel. 25 632-20-82

 • Wydział Kontroli  tel. 25 644-39-46

 • Wydział Zdrowia tel. 25 632-20-83

 • Wydział Polityki Społecznej  tel. 25 644-71-75

 • Wydział Nadzoru Prawnego tel. 25 644-71-63

 • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 25 644-81-78

 • Wydział Spraw Obywatelskich  tel. 25 644-71-64

 • Wydział Spraw Cudzoziemców  tel. 22 695-67-73, 22 695-67-52, 22 695-65-51

Podziel / Share
21.03.2018, Ilość wejść: 56624, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy
do góry