Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Ciechanów

Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie

Sekretariat Delegatury  tel. 23 671 93 00,  fax. 23 671 93 03

ul. 17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanów

Godziny pracy: poniedziałek - piątek  8:00 - 16:00

 

Kierownik Delegatury

Robert Kochański

Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi

 tel. 23 671 93 01, rkochanski@mazowieckie.pl

 

Wydział Rynku Pracy / Spraw Obywatelskich

Godziny pracy: 

poniedziałek 10:00 - 18:00

wtorek - piątek 8:00 - 16:00               

 

 

Zadania Delegatury:

 • reprezentowanie Wojewody na terenie działania delegatury
 • nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, powiatowe urzędy pracy
 • prowadzenia postępowań administracyjnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek, takich jak: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszeń wykonania robót budowlanych, rozpatrywania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania postanowień o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych, wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wygaszania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • prowadzenie spraw paszportowych 
 • współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych
 • wydawanie opinii urzędom morskim w sprawie książeczek żeglarskich
 • dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 • potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP 
 • wydawanie dokumentów cudzoziemcom w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców
 • przyjmowanie wniosków związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 • kontrola jednostek samorządu terytorialnego 
 • kontrola podmiotów leczniczych
 • kontrola finansowa
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków przy zastosowaniu kryterium legalności
 • przyjmowanie korespondencji urzędowej
 • przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu
 Oddziały i samodzielne stanowiska pracy w Delegaturze w Ciechanowie:
 • Oddział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Rynku Pracy
  
 • Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • Oddział Kontroli
 • Oddział Nadzoru Prawnego
 • Oddział Geodezji
 • Oddział Polityki Społecznej
 • Oddział Zdrowia

 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Wojewody
 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Obsługi Urzędu
 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Kadr i Obsługi Prawnej
 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Informatyki

 
Podziel / Share
28.02.2018, Ilość wejść: 42714, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy
do góry