Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Biuro Wojewody

Dyrektor 
Alicja Walecka

 

Zastępca Dyrektora 
Ewa Filipowicz

 

 Sekretariat Biura Wojewody – pokój nr 160
 tel. 22 695 62 44
 fax. 22 695 62 22 
  bw@mazowieckie.pl

 

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

Zadania Biura:
 • kreowanie i zarządzanie polityką informacyjną Wojewody
 • reprezentowanie Wojewody w kontaktach z mediami
 • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w komunikacji zewnętrznej oraz prowadzenie działań informacyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • zarządzanie i nadzór redakcyjny nad stroną internetową urzędu
 • zapewnienie obsługi w zakresie organizacji pracy Wojewody i Wicewojewodów
 • realizacja zobowiązań wynikających z przyjętych przez Wojewodę zaproszeń, patronatów oraz uczestnictwa w komitetach honorowych
 • obsługa, w tym protokolarna, oficjalnych wizyt oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewodów
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych
 • organizacja współpracy Wojewody z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym, partiami politycznymi oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi
 • organizacja współpracy Wojewody ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców
 • podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości narodowych i etnicznych oraz prowadzenie działań na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, narodowość, religię, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność lub orientację seksualną
 • koordynowanie i organizowanie współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • realizacja zadań Wojewody dotyczących przeprowadzenia i organizacji naboru na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim
 • sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, w tym planowanie dotacji na ich utrzymanie i remonty oraz wydawanie decyzji o ekshumacjach
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją porozumień z gminami w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz ocena stanu technicznego obiektów
 • koordynacja funkcjonowania zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej
 • koordynacja prac związanych z wykonaniem ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • obsługa projektów i programów wskazanych odrębnymi zarządzeniami lub decyzjami przez Wojewodę lub Dyrektora Generalnego
Podziel / Share
01.03.2018, Ilość wejść: 109676, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy
do góry