Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oświadczenia Lustracyjne

BIP

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 430) osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji publicznych, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, zobowiązana jest przedłożyć odpowiedniemu organowi oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do ustawy.
 

Osoby składające oświadczenia lustracyjne

Do przedłożenia takiego oświadczenia Wojewodzie Mazowieckiemu zobowiązane są osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, ubiegające się o następujące funkcje/stanowiska na terenie województwa mazowieckiego:

  • organ lub członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy - niewybieralny w wyborach powszechnych, tj. zarząd województwa, zarząd powiatu, zarząd dzielnicy m. st. Warszawy, członkowie związków międzygminnych,
  • członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
  • osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki innej niż wymieniona powyżej,
  • dyrektor przedsiębiorstwa państwowego (dla którego organem założycielskim jest Wojewoda), jego zastępca oraz osoba zarządzająca przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym,
  • kierownik zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy,
  • kierownik w organie administracji niezespolonej i jego zastępcy,
  • dyrektorzy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim i ich zastępcy.


Uwaga
Osoba ubiegająca się o funkcję organu lub członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy - wybierana w wyborach powszechnych (w tym w wyborach uzupełniających oraz kandydaci wskazani z list wyborczych przez rady do objęcia mandatu radnego) - składa oświadczenie lustracyjne do właściwej komisji wyborczej.
 

Terminy składania oświadczeń lustracyjnych

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.

Uwaga
W przypadku, gdy osoba obejmująca jedną z wymienionych funkcji w przeszłości składała już oświadczenie lustracyjne, składa Wojewodzie Mazowieckiemu informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, tj. załącznik nr 2a do ustawy.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 15356, Rejestr zmian
do góry