Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

BIP

Zadania Oddziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. nadzór nad prawidłowym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przekazywaniem informacji niejawnych;
 3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola (co najmniej raz na 3 lata) ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 4. opracowywanie i aktualizowanie wymaganej przepisami o ochronie informacji niejawnych dokumentacji bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności:
  a) dokumentacji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych,
  b) planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
  c) dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą;
 5. opracowywanie i aktualizacja materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 6. wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających oraz przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających;
 8. współdziałanie ze służbami i instytucjami uprawnionymi do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego;
 9. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 10. współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie przekazywania i wymiany danych do prowadzonych baz danych i ewidencji;
 11. prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 12. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej;
 13. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami administracji zespolonej w sprawach dotyczących ochrony informacji niejawnych;
 14. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 15. realizacja zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w stosunku do funkcjonującego w biurze Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego oraz utworzonych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu stanowisk komputerowych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 16. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego w stosunku do Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego;
 17. opracowywanie wymaganej przepisami o ochronie informacji niejawnych dokumentacji dotyczącej systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 18. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 19. nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczenia, w którym znajduje się Bezpieczne Stanowisko Komputerowe;
 20. nadzór nad procedurami wydawania upoważnień osobom dopuszczonym do obsługi Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego i urządzeń wchodzących w jego skład oraz nadzór nad przetwarzaniem dokumentów na Bezpiecznym Stanowisku Komputerowym;
 21. stała współpraca ze służbami informatycznymi Urzędu w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz zadań realizowanych przez administratora bezpieczeństwa informacji;
 22. prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i sieci teleinformatycznych Urzędu, w których przetwarzane są informacje niejawne lub dane osobowe;
 23. okresowa kontrola zgodności funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych Urzędu, w których przetwarzane są informacje ustawowo chronione, z przyjętymi zasadami i procedurami bezpieczeństwa;
 24. realizowanie zadań administratora danych osobowych;
 25. koordynowanie procesu ochrony danych osobowych oraz nadzór nad właściwym jego funkcjonowaniem;
 26. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie;
 27. realizowanie procedur związanych ze zgłaszaniem Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie podlegających rejestracji;
 28. wydawanie i nadzór nad właściwym stosowaniem przez pracowników upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 29. realizowanie procedur związanych z nadawaniem i usuwaniem uprawnień pracowników do Systemu Rejestrów Państwowych (rejestr PESEL i rejestr Stanu Cywilnego);
 30. szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony danych osobowych;
 31. prowadzenie wykazu zbiorów danych osobowych oraz ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie;
 32. kontrola ochrony danych osobowych oraz przestrzegania przepisów z zakresu ich bezpieczeństwa;
 33. przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i analiza dokumentacji oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie i Dyrektorowi Generalnemu przez zobowiązane osoby pełniące funkcje publiczne;
 34. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji oświadczeń majątkowych oraz monitorowanie procesu składania oświadczeń majątkowych i zmian personalnych na stanowiskach, których zajmowanie wiąże się z obowiązkiem złożenia oświadczenia majątkowego Wojewodzie lub Dyrektorowi Generalnemu;
 35. przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie przez zobowiązanych przedstawicieli administracji samorządowej;
 36. dokonywanie analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych, w tym opracowywanie wniosków do Urzędu Kontroli Skarbowej;
 37. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji oświadczeń majątkowych;
 38. monitorowanie procesu składania oświadczeń majątkowych oraz zmian personalnych na stanowiskach, których zajmowanie wiąże się z obowiązkiem złożenia Wojewodzie oświadczenia majątkowego;
 39. przygotowywanie i przesyłanie kopii oświadczeń majątkowych do urzędów skarbowych i do jednostek samorządu terytorialnego w celu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
 40. prowadzenie współpracy w zakresie udostępniania uprawnionym organom oraz instytucjom oświadczeń majątkowych;
 41. prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania oświadczeń lustracyjnych składanych Wojewodzie przez zobowiązane osoby pełniące funkcje publiczne oraz ich przekazywania do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 42. monitorowanie procesu składania oświadczeń lustracyjnych;
 43. monitorowanie zmian personalnych na stanowiskach, których zajmowanie wiąże się z obowiązkiem złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz przekazywanie informacji w tym zakresie Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 44. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji osób, które złożyły oświadczenie lustracyjne;
 45. koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem i realizacją planu działania biura oraz sporządzaniem analiz i sprawozdań;
 46. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu Wojewody w zakresie działania biura;
 47. realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością;
 48. koordynowanie współpracy biura w ramach prowadzonych przez Urząd programów i projektów;
 49. prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji związanych z działalnością biura oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem;
 50. prowadzenie spraw organizacyjnych i pracowniczych biura, w tym współpraca z Biurem Kadr i Organizacji w zakresie spraw kadrowych, socjalnych i szkoleń pracowników biura;
 51. koordynowanie opracowywania i aktualizowania przez poszczególne komórki wewnętrzne biura, informacji umieszczanych na stronie intranetowej Urzędu;
 52. zamieszczanie zaktualizowanych materiałów w zakładce biura na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie intranetowej;
 53. zapewnienie, przy współpracy z Biurem Administracyjnym, zaopatrzenia i właściwego gospodarowania materiałami i sprzętem biurowym, w tym prowadzenie ewidencji składników mienia biura;
 54. prowadzenie sekretariatu biura;
 55. obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz elektronicznych formularzy Urzędu;
 56. nadzorowanie prawidłowego przestrzegania zasad oznaczania i obiegu dokumentów;
 57. koordynowanie współpracy biura z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi, w tym prowadzenie terminarza przyjęć interesantów oraz techniczne organizowanie narad i spotkań służbowych;
 58. prowadzenie i aktualizowanie bazy teleadresowej (sekretariatów komórek organizacyjnych Urzędu) oraz instytucji współpracujących z biurem.
Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 9671, Rejestr zmian
do góry