Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

BIP

Zadania Oddziału Obsługi Prawnej:

 

1. świadczenie pomocy prawnej dla Wojewody, Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, w tym:

 

  •  sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne
  •  informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym

 

2. opiniowanie projektów umów oraz projektów porozumień, w tym w sprawach zamówień publicznych

3. opiniowanie, pod względem formalnoprawnym, projektów decyzji i postanowień Wojewody o skomplikowanym stanie faktycznym

4. zastępstwo procesowe w imieniu Wojewody i Dyrektora Generalnego przed sądami w tym sądami polubownymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi organami orzekającymi, w szczególności:

 
  •   przygotowywanie pism procesowych oraz opinii prawnych w zakresie prowadzonych spraw
  •   podejmowanie wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia roszczeń i egzekucji
  •   sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne oraz wnoszenie zażaleń do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

5. opiniowanie pod względem formalnoprawym odpowiedzi na wystąpienia w ramach prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa, kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich

6. sporządzanie wszelkich pism procesowych w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi przed I i II instancją, w tym w postępowaniach ugodowych i wznowieniowych, składanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz występowanie o stwierdzenie prawomocności wyroków

7. świadczenie pomocy prawnej dla Wojewody, Wicewojewodów i Dyrektora Generalnego oraz dla dyrektorów komórek organizacyjnych

8. współpraca z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej przy wykonywaniu przez nią zastępstwa procesowego, w tym opracowywanie stanowiska w sprawie, której stroną jest Skarb Państwa – Wojewoda

 

Podziel / Share
21.02.2018, Ilość wejść: 2064, Rejestr zmian
do góry