Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Społeczeństwo Obywatelskie

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Prezydent Andrzej Duda w dniu 12 października 2017 roku podpisał ustawę z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Następnie 13 października 2017 roku ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z zawartym w niej zapisem wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Celem ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest stworzenie warunków prawnych i instytucjonalnych niezbędnych do powstania instytucji, której zadaniem będzie realizacja programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Narodowy Instytut Wolności – jako agencja wykonawcza – ma wdrażać politykę państwa w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opartą na zasadach otwartości, konkurencyjności i przejrzystości. Tworzona agencja wykonawcza ma wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, poprzez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli na rzecz różnorakich ważnych społecznie celów, co ma nawiązywać do wielowiekowego dziedzictwa polskiej wspólnoty wolnych obywateli i jednocześnie wypełniać ideały wolności.

Siedzibą Narodowego Instytutu Wolności będzie miasto stołeczne Warszawa. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego nada Instytutowi, w drodze rozporządzenia, statut, który określi m.in. szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów oraz organizację Instytutu. Organami Narodowego Instytutu Wolności będą Dyrektor Narodowego Instytutu i Rada Narodowego Instytutu.

Do zadań Narodowego Instytutu Wolności należeć będą m.in. działania na rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przez zwiększanie instytucjonalnej sprawności organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, ich niezależności oraz profesjonalizmu, przy jednoczesnym zachowaniu ich obywatelskiego charakteru. Instytut będzie także prowadził programy wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, m.in. przez wspieranie pozyskiwania przez nie środków pozabudżetowych na działalność w obszarze wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania rozwoju kadr, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariuszy i społeczników. Ustawa przewiduje ponadto przesunięcie do Instytutu większości spraw dotyczących organizacji pozarządowych (pożytek publiczny i wolontariat), będących dotychczas w kompetencji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, oraz nadanie mu funkcji instytucji odpowiedzialnej za dystrybucję środków w tym zakresie. Tym samym Narodowy Instytut Wolności (wraz z Komitetem do spraw Pożytku Publicznego), zastąpi dotychczasowe działania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w obszarze pożytku publicznego i wolontariatu.

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Podziel / Share
24.01.2018, Ilość wejść: 705, Rejestr zmian
do góry