Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Przedłużenie wizy

Co warto wiedzieć?

Wniosek o przedłużenie wizy musisz złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu oznaczonego na posiadanej wizie.

W przypadku złożenia wniosku po terminie (w trakcie nielegalnego pobytu) - odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia tej wizy.

Jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych – otrzymujesz do paszportu odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

Wizę można przedłużyć jednokrotnie (wyjątek stanowi jedynie przedłużenie wizy krajowej w przypadku pobytu cudzoziemca w szpitalu).

Okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy nie może przekraczać maksymalnego okresu czasu przewidzianego dla danego rodzaju wizy:

  • 365 dni – wiza krajowa (wyjątek stanowi wiza o symbolu D/05, gdzie maksymalny okres czasu pobytu na podstawie tej wizy wynosi 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy);
  • 90 dni pobytu w ciągu 180-dniowego okresu – wiza Schengen.

Dokumentami potwierdzającymi możliwość posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu lub potwierdzającymi możliwość uzyskania takich środków w szczególności mogą być:

  • czek podróżny;
  • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową;
  • zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub instytucji kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Podziel / Share
02.04.2014, Ilość wejść: 12175, Rejestr zmian
do góry