Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Przedłużenie wizy

Jakie dokumenty muszę złożyć?

W celu przedłużenia wizy musisz złożyć:

  • wniosek o przedłużenie wizy (wiza Schengen, wiza krajowa);
  • aktualna fotografia o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiająca osobę patrzącą na wprost trwale złączona z wnioskiem przez naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym (fotografia powinna przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby);
  • dokument podróży ważny co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający przynajmniej 2 wolne strony oraz wydany w ciągu ostatnich 10 lat;
  • dokumenty potwierdzające cel i warunki przedłużenia wizy;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania (cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu powyżej 4 dni powinien posiadać środki w wysokości co najmniej 75 PLN na każdy dzień planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych);
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 EUR, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Podziel / Share
02.04.2014, Ilość wejść: 15593, Rejestr zmian
do góry