Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Paszport

 

      STRONA ZAWIERA KARTY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH SPRAW REALIZOWANYCH
W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów i paszportów tymczasowych oraz odpowiada za ewidencję paszportową prowadzoną w MSWiA

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i wojewódzkiej ewidencji paszportowej administratorem jest:

 

Wojewoda Mazowiecki z siedzibą  przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie (kod pocztowy: 00-950)

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Wojewodą Mazowieckim można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Wojewoda Mazowiecki  wyznaczył inspektora ochrony danych  (pan Marek Mączewski),  z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mazowieckie.pl, telefonicznie pod numerem 22 695 69 80 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

 Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • wydania Pani/Panu dokumentu paszportowego
 • rejestracji w ewidencji paszportowej utraty ważności dokumentu paszportowego z powodu:
  • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia
  • zmiany danych zawartych w dokumencie paszportowym
  • upływu terminu ważności
  • utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

 

 • Rejestracji informacji o wniosku dotyczącym unieważnienia lub odmowy wydania dokumentu paszportowego oraz o jej wycofaniu bądź  o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu lub o tymczasowym zatrzymaniu paszportu przez uprawniony organ

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy o dokumentach paszportowych.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia paszportu Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Ponadto, dane z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych mogą być udostępniane i przekazywane podmiotom, które – w zakresie realizacji zadań ustawowych – są uprawnione do korzystania z tych danych (m.in. służby, sąd, prokurator). Wyżej wymienionym podmiotom nie udostępnia się danych biometrycznych w postaci odcisków palców.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dokumentu paszportowego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

Ponadto, dane z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych mogą być udostępniane na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane bezterminowo, za wyjątkiem danych biometrycznych
w postaci odcisków palców, które przechowuje się w centralnej ewidencji
i w ewidencjach paszportowych jedynie do czasu potwierdzenia przez organ paszportowy prawidłowości sporządzenia dokumentu paszportowego (weryfikacji poprawności danych biometrycznych podczas wydawania dokumentu).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do ewidencji paszportowych oraz centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych wprowadzane są przez następujące organy:

 • wojewodę, konsula RP, ministra właściwego do spraw wewnętrznych
  i ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie danych niezbędnych do wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego;
 • ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie informacji niezbędnych do personalizacji paszportów, oraz na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych paszportów dyplomatycznych
  i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dokumentach paszportowych.

 

 

 

 

Sprawy paszportowe


 

Karta Tytuł sprawy Komórka Urzędu
 

Wydawanie dokumentów paszportowych

Wydział Spraw Obywatelskich 
Podziel / Share
28.05.2009, Ilość wejść: 13381, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy
do góry