Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Akty prawne i podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Akty prawne i podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Podmioty zaangażowane w pomoc ofiarom handlu ludźmi na terenie woj. Mazowieckiego udzielające wsparcia:

Akty prawne związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi oraz inne dokumenty:

 1. Konwencja NZ z 2 XII 1949 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi,
 2. Konwencja NZ z 15 XI 2000 r. przeciwko międzynarodowej przestępczości,
 3. Protokół do Konwencji NZ z 15 XI 2000 r. o zwalczaniu handlu ludźmi,
 4. Protokół do Konwencji NZ z 15 XI 2000 r. przeciwko przemytowi migrantów,
 5. Zalecenie komitetu Ministrów RE w sprawie przeciwdziałania handlowi ludźmi,
 6. Decyzja ramowa RUE z 19 VII 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi,
 7. Dyrektywa RUE z 29.IV.2004 r. w sprawie zezwolenia na pobyt,
 8. Konwencja RE z 3.V.2005 r w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi,
 9. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,
 10. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające kodeks karny,
 11. Ustawa z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
 12. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks Wykroczeń,
 13. Traktat o Unii Europejskiej,
 14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW,
 15. Decyzja Ramowa Rady Unii Europejskiej (2003/68/JHA z 22 grudnia 2003 r.) w sprawie walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i dziecięcej pornografii,
 16. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej (2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.) w sprawie zezwolenia na pobyt wydawanego obywatelom państwa trzecich będących ofiarami handlu ludźmi albo będących wcześniej przedmiotem działań ułatwiających nielegalną migrację, którzy współpracują z właściwymi organami,
 17. Protokół o zapobieganiu oraz karaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (przyjęty 15 listopada 2000 r.),
 18. Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, prostytucji i dziecięcej pornografii (przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.),
 19. Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-2010 (przyjęty przez Radę Ministrów 5 maja 2009 r. oraz sprawozdanie z wykonania Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-2010,
 20. Wskazówki metodyczne dla prokuratorów prowadzących lub nadzorujących postępowania karne w sprawach dotyczących handlu ludźmi,
 21. Decision No. 8/07 Combating Trafficking In Human Beings for Labor Exploitation,
 22. Decision No. 685 Addendum to the OSCE Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings: Addressing Special Needs of Child Victims of Trafficking for Protection And Assistance,
 23. Decyzja nr 557 Program działań OBWE w zakresie zwalczania handlu ludźmi.
Podziel / Share
21.07.2011, Ilość wejść: 5577, Rejestr zmian
do góry