Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zaproszenia gościnne

Zaproszenia gościnne

POWRÓT DO MENU WYDZIAŁU

 

Co to jest zaproszenie?

Zaproszenie jest dokumentem, potwierdzającym posiadanie przez zapraszanego cudzoziemca środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. Zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium Polski. Dokument ten może jedynie zostać przedstawiony w trakcie ubiegania się o wizę lub podczas kontroli granicznej.

Uwaga: Do pokrycia wskazanych kosztów związanych z pobytem cudzoziemca zobowiązuje się zapraszający. W przypadku, gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić, swoich roszczeń od zapraszającego. w postępowaniu przed sądem. Zapraszający zobowiązany jest również  do pokrycia kosztów związanych z ewentualnym wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

 

Kto może wystawić zaproszenie

Zapraszającym może być:

  1. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE/EOG/Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub
  2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  3. cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały lub
  4. cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
  5. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czym się różni zaproszenie od zezwolenia na pracę

Na podstawie zezwolenia na pracę cudzoziemce może wykonywać pracę na terytorium Polski, natomiast zaproszenie nie uprawnia do wykonywania pracy, jest dokumentem potwierdzającym, że zapraszany cudzoziemiec będzie miał zapewnione środki finansowe na utrzymanie, wyżywienie oraz zapewnione miejsce zakwaterowania na terytorium Polski.

 

Jak zaprosić kogoś do Polski? - film instruktażowy

      

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O WPISANIE ZAPROSZENIA DO EWIDENCJI ZAPROSZEŃ: Kliknij


Przydatne linki:

 

                                     

      Straż Graniczna - Kliknij                            Urząd ds. Cudzoziemców - Kliknij           Ministerstwo Spraw Zagranicznych- Kliknij

                                                                                                                                         (lista polskich placówek dyplomatycznych)

Podziel / Share
06.08.2018, Ilość wejść: 23204, Rejestr zmian
do góry