Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

08.03.2019

Porozumienie w sprawie programu „Posiłek w szkole i w domu”

Od 1 stycznia br. ruszył program „Posiłek w szkole i w domu”. Dziś Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera podpisał porozumienie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, Aurelią Michałowską w sprawie powierzenia zadań wynikających z programu.

Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, z niepełnosprawnościami, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

W ramach programu możliwe jest skorzystanie z pomocy w formie:

  • posiłku,
  • świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności,
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły. Zadania modułu 1 oraz modułu 2 realizowane są w systemie pomocy społecznej i za ich realizację odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.  Koordynatorem modułu 3 na szczeblu administracji rządowej jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w systemie oświaty, koordynatorem modułu 3 Programu na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda (kurator oświaty).

Moduł 3 to moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Zgodnie z programem w ramach modułu 3 przewiduje się następujące działania:

1) doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek;

2) wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Wsparcia dla danej szkoły udziela się w ramach tylko jednego działania.

Uczestnictwo gmin w programie jest dobrowolne. Dotacja przyznawana jest przez wojewodę na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wniosek o przystąpienie do programu złożyły wszystkie gminy z województwa mazowieckiego - 314 gmin.

Wnioski o dotację dyrektorzy szkół podstawowych, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, mogą składać do organu prowadzącego szkołę do 15 kwietnia 2019 r. Organ prowadzący, po weryfikacji wniosku dyrektora pod kątem kompletności i prawidłowości, wystąpi do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. Do dnia 30 czerwca organy prowadzące powinny otrzymać dotację, tj. po zakończeniu procedury wyboru projektów, które zostaną dofinansowane.

Planu budżetu na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 r. ze środków budżetu państwa przewidzianych  w ustawie budżetowej wynosi 26 852 000 zł.  

Podziel / Share
08.03.2019, Ilość wejść: 1081, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry